PODMÍNKY

Ubytovací řád

Vážení hosté,

jsme velice rádi, že jste si ke svému pobytu vybrali Stodolu Vysoký Chlumec. Věnujte prosím chvíli k přečtení "Ubytovacího řádu", ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení Stodoly.

Ubytovací řád:

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v objektu ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.
 2. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 3. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat pronajatou chatu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob. Zákaz podstoupení pronajmutého objektu třetí straně.
 4. Nástup na pobyt je v den příjezdu od 15:00 hod., uvolnění objektu v den odjezdu nejpozději do 11.00 hod. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.
 5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 6. Při nástupu na ubytování je vybírán doplatek za pronájem Stodoly (pokud nebyl uhrazen předem fakturou), kauce (na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku) a rekreační poplatek (vzdušné) ve výši 15 Kč/ den/ osoba starší 18 let.
 7. K dispozici jsou 2 sady klíčů od jednotlivých ubytovacích prostor.
 8. Hosté ručí za vybavení a inventář objektu. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a objekt byl v pořádku připraven pro další hosty.
 9. Hlavní uzávěr vody je v koupelně v apartmánu v patře, pod umyvadlem.
 10. Vytápění objektů: Krbová kamna na tuhá paliva po dohodě s majitelem nebo klimatizace jako tepelné čerpadlo.
 11. Ohřev vody: 3 elektrické bojlery, každý pro jednu koupelnu v objektu.
 12. Elektrická energie je v ceně pobytu. Proto prosíme v zimním období o krátké a rychlé větrání.
 13. Odpad Stodoly je napojen na ČOV (čističku odpadních vod), proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů a pod.) Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír,hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.
 14. V celém objektu je přísný zákaz kouření a zákaz pobytu zvířat bez předchozí dohody s majitelem objektu, zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách objektu a zákaz manipulace s bojlery na vodu.
 15. Lampičky prosíme nepřikrývat ručníkem. Hrozí nebezpečí požáru. K dispozici jsou noční světýlka.
 16. Hasicí přístroje jsou v každém podlaží. Informujte se o jejich umístění.
 17. Trampolína, nosnost 90 Kg. Výrobce doporučuje kvůli bezpečnosti používání trampolíny vždy jen 1 osobou. Před vstupem na trampolínu se prosím zouvejte.
 18. Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do popelnice, která je umístěna vedle vchodu do objektu. Plasty, papír a sklo prosíme dát do speciálních tašek v průjezdu. Vozíme je do tříděného odpadu.

V celém apartmánu se přezouváme.

V ceně pobytu je: el. energie, spotřeba vody, tekuté mýdlo, toaletní papír, úklidové prostředky, závěrečný úklid apartmánu - tj. umytí podlah, WC, koupelny, úklid kuchyně včetně nádobí a lednice, půdy atd. (závěrečný úklid je zpoplatněn 500,- Kč k ceně pronájmu objektu).

V ceně pobytu není: Průběžný úklid, ručníky (k dispozici pouze pro utření rukou, nikoliv pro každou osobu), potřeby na vaření (např. koření, cukr, čaje či káva).

Ve Stodole v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách Stodoly. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách objektu i v jeho venkovní části. Vstup na trampolínu pouze na vlastní riziko, děti pod dohledem dospělé osoby a bez bot. Za případné úrazy neručíme!

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

Tel. majitel: Jiří Neumann - 602 492 292

Obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem (majitelem objektu) Jiřím Neumannem. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu je apartmán v objektu Stodola Vysoký Chlumec, Víska čp.69.

1.2. Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně ke krátkodobému rekreačnímu pobytu.

2. Cena, objednávka a rezervace ubytování

2.1. Objednávka a rezervace ubytování

a) Objednavatelem (dále jen nájemce) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pobytu (viz. níže).

b) Na základě telefonické nebo písemné objednávky nájemce pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.

c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce nejpozději 14 dnů před nástupem na účet pronajimatele zálohu ve výši 50% z ceny pobytu a oznámí počet ubytovaných osob (včetně dětí), jejich datum narození a jména. Dále nájemce oznámí svou adresu a telefonní číslo.

d) Po zaplacení zálohy a oznámení počtu ubytovaných osob je rezervace závazná a nájemci vzniká právo na přechodné ubytování v předmětu pronájmu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil s Ubytovacím řádem, rozumí mu a v plném rozsahu jej respektuje. Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pobytu automaticky zaniká.

e) Maximální počet ubytovaných osob v pronajímaném apartmánu je 14 dospělých (v pokojích je celkem 8 postelí pro dospělé + 2x2 matrace v pokojíčcích v podkroví + 1 dvojlůžko v hlavní místnosti. Případné dotazy týkající se kapacity objektu zodpoví pronajímatel.

f) Pronajímatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

2.2. Cena

a) Ceny za pronájem a služby jsou cenami sjednanými dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a majitelem.

b) Cena se skládá z 500,- Kč za osobu za noc a 500,- Kč za pronájem za závěrečný úklid objektu. Případný pronájem sálu 4000,- za víkend (pátek až neděle), 5000,- od pondělí do pátku nebo 2500,- za jeden den.

c) Vratná kauce 2000,- Kč za pronájem.

c) Plná cena a vratná kauce musí být uhrazeny nejpozději v den nástupu a převzetí pronajímaného objektu.

d) Cena zahrnuje: pobyt v pronajímaném objektu na smluvenou dobu, spotřebu el.energie, spotřebu vody, toaletní papír a mýdlo.

e) Cena nezahrnuje: úklid apartmánu, vratnou kauci (viz níže), rekreační poplatek/pobytovou taxu - tzv. "vzdušné" (viz níže), pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku").

3. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

3.1. Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem za pobyt. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.

3.2. Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši: 50% z celkové smluvní ceny ubytování, je-li odstoupení oznámeno méně než 14 dnů před zahájením pobytu. 

Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v rekreačním zařízení i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu.

3.3. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny, vyúčtováno a vráceno nejpozději do 10 dnů.

3.4. Při přerušení pronájmu (pobytu) ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

3.5. Při zrušení pronájmu ze strany majitele ( porucha objektu, vážná závada ) budou do 5 pracovních dnů nájemci vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 20% sleva na eventuální příští pobyt.

4. Zahájení a ukončení ubytování

4.1. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 15:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 11:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

4.2. Při převzetí objektu předá majitel nájemci objekt v uklizeném stavu, s vybavením dle inventáře a nájemce složí kauci ve výši 2000 Kč, která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajímateli po ukončení pobytu. Doplatek ceny nájmu uhradí klient při převzetí objektu v den začátku pronájmu společně s kaucí. Na obě platby (doplatek nájmu i vratnou kauci) vystaví majitel nájemci potvrzení o zaplacení.

4.3. Majitel při převzetí objektu vybere od nájemce vybere taxu, tzv. "vzdušné" dle místní vyhlášky pro Obecní úřad za osobu/den ve výši cca 15,- Kč (platí pouze osoby 18-69 let).

4.4. Při ukončení nájmu majitel s nájemce znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí nájemci kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada (y) přesáhne v součtu 2000,- Kč, je majitel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek.

5. Povinnosti nájemce

a) Řídit se Všeobecnými podmínkami majitele.

b) Obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem protokolu - probíhá při převzetí nemovitosti.

c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.

d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).

e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu (pronájmu).

f) Zjistí-li nájemce průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.

g) Účastníci pobytu (pronájmu) jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce.

h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu, udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.

i) Uvnitř celého objektu je zakázáno kouřit.

6. Povinnosti pronajímatele

a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu a služby.

b) Umožnit nájemci využití celého objektu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.

c) Předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.

e) Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.

f) Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se objektu.

g) Být po dobu ubytování nájemce v objektu dostupný na mobilním telefonu.

h) Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování nájemce, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

7. Odpovědnost

Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Objekt se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozený.

8. Pojištění

Objekt je pojištěn (vyjmenovat). objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jakoza škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škodys těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

9. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

10.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

10.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.